Outro xeito de ser

OUTRO XEITO DE SER
Unha introdución ao pensamento de Gianni Vattimo
Thomas Hausser
ensaio, 2010 | 6€
descarregar

Co obxectivo de avanzar na forxa dunha linguaxe
e un vocabulario especícos en galego que
tome conta da problemática  losó co-política
contemporánea, e co obxectivo, tamén, de afastarse
da mera tradución do castelán no que a este
punto respecta, propomos unha liña de textos
monográ cos sobre autores contemporáneos,
dirixidos tanto ao público universitario en xeral,
como aos docentes de  losofía, que poidan ser
empregados para iniciar unha investigación propia
na obra dun autor, a  n de cubrir un baleiro
especí co dentro da teoría en lingua galega e, ao
mesmo tempo, para dispor dunha escolma de
textos do autor e  xar un vocabulario conceptual
inexistente en galego. Os textos son elaborados
polos investigadores\as do colectivo Proxecto
Derriba tentando que a precisión técnica e
contemporaneidade non sexan un impedimento
para o seu carácter pedagóxico.

—-
www.proxectoderriba.org

Essentials

Meta

Pages

Categories